top of page

ทีมแพทย์แผนไทย

นิพันธ์พงศ์ พานิช

หมอต้น

แพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ว.15871

จากแพทย์แผนตะวันออก ที่มีความถนัดทางด้านศาสตร์ชะลอวัย สู่การก่อตั้ง คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่ยาวนานมากว่า 10 ปี ภายใต้ แบรนด์ เอวาตาร์คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง งานด้านหัตถการ และตำรับยาสมุนไพร เพื่อพี่น้องชาวไทย

หมอต้น.jpg

ธนัชชา ชุมทอง

หมอเบียร์

แพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ว.19811

แพทย์แผนไทย ประจำสาขา MBK Center ชั้น 6

หมอเบียร์.jpg

จริยา จิระวราภรณ์

หมอวาว

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ป.2020

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำสาขา ซอยท่าข้าม พระราม2

หมอวาว.jpg

จิตตมาศ ไชยดิษฐ์

หมอใบหม่อน

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ป.2914

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำสาขา โลตัส บางนา

หมอใบหม่อน.jpg

กัญจน์ธิษณ์ พานิช

หมอฟร้องค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดปรับโครงสร้างร่างกาย

หมอฟร๊องค์.jpg

ไอศูนย์ ดำเด่นงาม

หมอบิ๋ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดปรับโครงสร้างร่างกาย

หมอบิ๋ม.jpg

วริษา อยู่อินทร์

หมอษา

แพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ว.24798

แพทย์แผนไทย ประจำสาขา โลตัส บางนา

หมอษา.jpg

ปิยะธิดา ทิพมนต์

หมอแคท

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย ประจำสาขา เดอะไบรท์ พระราม2

หมอแคทท.jpg

วรรณภา หยงสตาร์

หมอวาวา

แพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.ว.25789

แพทย์แผนไทย ประจำสาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์

หมอวาวา.jpg
bottom of page