ปรับกระดูก
ที่เกิดการเคลื่อน
ให้กลับสู่
ตำแหน่งเดิม

เพื่อให้หายจากอาการ เจ็บ ปวด ชา ของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ที่ยึดโยงกับกระดูกส่วนนั้นๆ ทั้งจากอุบัติเหตุและพฤติกรรมต่างๆ เช่น ยกของหนัก เอี้ยวตัวผิดท่า นั่งดูจอคอมพิวเตอร์ ขับรถนานๆ ก้มหน้าดูมือถือ ฯ

จัดกระดูก
ช่วยแก้ปัญหา..

เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดกระดูก

เพื่อให้หายจากอาการ เจ็บ ปวด ชา ของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ "อวตารคลินิก" ทุกสาขา หรือโทร. 087-622-2223 ถึง 9

ที่ "อวตารคลินิก" ทุกสาขา
หรือโทร. 087-622-2223 ถึง 9

Scroll to Top